Versneld nieuw plan vaststellen

Het overleg is gestart dat moet leiden tot overeenstemming over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor van bolwerk Wolvenburg in de binnenstad. Maar de gemeenteraad komt er bij het vervolg niet meer aan te pas, al wordt wel voorzien in participatie.

Het Plangebied van het bolwerk met het voormalige gevangeniscomplex

Wethouder Verschuure van de gemeente Utrecht maakte op 20 maart bekend dat met de eigenaar van gevangenis Wolvenplein een overeenkomst is afgesloten. De uitkomst van te starten overleg moet leiden tot overeenstemming over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor. Tevens werd de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit om een versnelde planprocedure te volgen. De gemeenteraad komt er daardoor bij het vervolg niet meer aan te pas.

Levenslang genieten

Het voorstel ‘Levenslang genieten’ van eigenaren AM en Levenslang wordt de basis voor de herontwikkeling van bolwerk Wolvenburg met daarop het gevangeniscomplex. Dit voorstel voorziet in 18 sociale- en middenhuur appartementen en 18 vrijesectorkoopwoningen/appartementen. Er komt een bijzonder, kleinschalig en thematisch hotelconcept en twee andere gevangenisvleugels worden werkruimtes voor uiteenlopende doelgroepen. De voormalige kerk met souterrain worden ruimtes voor maatschappelijke functies. Binnen het complex komen binnen en buiten ontmoetingsplekken voor bewoners, werkenden, hotelgasten en buurtbewoners.

Tussen gevangenismuur en singel is een wandel-/struinpad voorzien en het voorplein wordt parkachtig ingevuld. Een wandelbrug over de Stadsbuitengracht zorgt voor verbinding met parkeergarage Grifthoek en voorziet in een route naar het Griftpark.

Overleg en participatie

Bij het definitief vaststellen van de nieuwe bestemming voor de gevangenis heeft het college besloten om de gemeenteraad niet meer te raadplegen. Zij vindt dat niet nodig omdat het hier gaat om plannen voor 1 gebouw op 1 locatie met 1 eigenaar, waarbij de verandering/omvang beperkt is, het niet of in geringe mate gaat om openbaar gebied en er een geringe maatschappelijke gevoeligheid is. Zo staat het in het door de gemeenteraad vastgestelde document, zie onder.

Schema Utrechts PlanProces UPP

Nu lijkt dat voor de wijziging van het gebruik van een bolwerk in de binnenstad vreemd, gezien de historische betekenis en ligging. Dit te meer omdat het nieuwe gebruik, niet als gevangenis, een geheel andere zal worden. Maar in dit geval heeft de gemeenteraad zich al uitgesproken over de mogelijkheden voor herbestemming en nieuw gebruik. De gemeenteraad heeft met aanpassingen in 2019 het Visiedocument Wolvenplein goedgekeurd. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat de plannen van de eigenaar ‘niet veel’ gaan afwijken van dit Visiedocument en de door de eigenaren geformuleerde visie ‘Levenslang genieten’.

Om het planproces inhoud te geven heeft de gemeente aan de eigenaar vele te beantwoorden vragen meegegeven. Die vragen staat in het tussen de gemeente en eigenaar overeengekomen intentiedocument. De onderzoeksvragen gaan over Stedenbouw/landschap, Erfgoed, Programma bestemming (wonen, maatschappelijk, kantoor en horeca), Mobiliteit, Gezond leefklimaat en het te doorlopen proces. Verder komen er afspraken over financiën, rolverdeling, samenwerking en communicatie en participatie. Dat laatste met als leidraad ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’.

Het valt overigens op dat het ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ niet van toepassing was op de voorwaarden van de gemeente in het intentiedocument. Daar is van ‘samen met’ geen sprake geweest en heeft het gemeentelijk apparaat en het college geheel zelf de voorwaarden geformuleerd. Die in de vorm van vele gerichte vragen gestelde voorwaarden lijken al een duidelijke focus te hebben. We zullen gaan ervaren of dit gaat hinderen als de eigenaren ruimte geven aan omwonenden en andere participanten om iets anders te willen dan in de intenties is vastgelegd.

Meer informatie

Wie meer wil weten, lees de brief en het intentiedocument op de site van de gemeente

Raadsbrief Vaststelling intentiedocument herontwikkeling Wolvenplein 64KB        

Intentiedocument herontwikkeling Wolvenplein 3MB

Reacties zijn gesloten.