Eerste bijeenkomst meedenken in juni 2022

Op dinsdag 28 juni vond de eerste avond in het kader van meedenken over de plannen plaats. Het gaat over de plannen van de nieuwe eigenaren met Wolvenburg. Er waren zo’n 60 mensen aanwezig.

Impressie van het herontwikkelde Wolvenplein vanaf de Wittevrouwensingel
Een oudere impressie vanaf de Wittevrouwensingel, BiermanHenket Architecten

Op de meedenkavond van 28 juni presenteerde de gemeente zich als organiserende partij samen met de nieuwe eigenaren van de voormalige gevangenis. Het werd de start van het ‘meedenken’, een door beide partijen afgesproken participatietraject voor buurt en stad.

Introductie gemeente

De gemeente begon de avond met een informatieve presentatie: wat is er allemaal al ter voorbereiding gebeurd en wat staat er nog te gebeuren. Uitleg volgde over het betrekken van de omgeving bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarna kon het publiek reageren. Vragen waren er over de procedure, en of de gemeenteraad nog wordt betrokken. Op die laatste vraag was het antwoord dat het college de gemeenteraad informeert na het vaststellen van de bouwenvelop.

Plannen eigenaren

Vervolgens gaf architect BiermanHenket namens de ontwikkelende partijen AM en Levenslang een korte impressie over de plannen tot nu toe. Op onze site zijn al enkele visualisaties te zien van deze plannen en ook bovenstaande beeld geeft een impressie daarvan vanaf de Wittevrouwensingel. De plannen leidden tot vragen uit het publiek. Vrees voor geluidsoverlast over water en op het voorplein was er ook en hoe dat te voorkomen is. Een andere vraag was waarom niet consequent over een loopbrug schrijven als dat de bedoeling is. De ingetekende locatie van de loopbrug kon niet iedereen bekoren.

Participatie

Het volgende onderwerp ging over de participatieprocedure. Drie brainstormgroepen gaan het komende najaar met bijeenkomsten starten. Elke brainstormgroep heeft een eigen thema: openbare ruimte, horeca en werken en wonen. Vragen waren er over de grootte van de groepen, wie beslist wie er meedoet en welke positie de toekomstige bewoners in het verdere proces hebben. De organisatoren van de bijeenkomst maakten duidelijk dat zij over zowel de procedure als de uitkomsten beslissen. Het blijft bij meedenken.

Aanmelden voor een brainstormgroep kan t/m dinsdag 5 juli, op de website www.wolvenpleinontwikkelt.nl staat hoe. Als afsluiting kreeg iedereen de uitnodiging mee te doen bij vier tafels, met als onderwerpen de thema’s en de procedure, door ideeën op twee kleuren stickers te schrijven: ‘kansen’ groen of ‘zorgen’ rood. Dat leverde volle vellen op! Al met al was het op 28 juni in de gevangenis een geslaagde avond.

Informatieavond in gevangenis Wolvenplein, foto Maartje Brand AM

Bouwenvelop

De gemeente gebruikt het woord bouwenvelop voor de complete verzameling van documenten voor het vaststellen van grotere bestemmingswijzigingen en omgevingsvergunningen. Doordat de gemeenteraad de Visie Wolvenplein al vaststelde, heeft zij er mee ingestemd dat het College de besluitvorming van deze bouwenvelop doet al kan de Raad daar altijd vragen over stellen. De gemeente zorgt wel dat de informatievoorziening openbaar blijft. Op haar site www.utrecht.nl/wolvenplein staat het intentiedocument, dat in april is getekend tussen de gemeente en de eigenaren. Daarnaast is er het in februari 2020 vastgestelde visiedocument te vinden, het door de gemeenteraad goedgekeurde herontwikkelingskader.

Meedenken met AM en Levenslang

Het is geen geringe opgave, een nieuwe toekomst geven aan een historisch bolwerk van de stad met daarop de monumentale gebouwen van een gevangenis. Na de informatieavond en het ophalen van de eerste reacties gaan AM en Levenslang graag verder in gesprek met buurtbewoners en andere belanghebbenden.

Meedenken kan via drie brainstormgroepen, elk voor de eerder genoemde thema’s: wonen, werken & horeca en openbare ruimte. De brainstormgroepen bestaan uit ca. tien vertegenwoordigers van (bewoners)groepen. De bedoeling is zoveel mogelijk verschillende meningen en ideeën te horen. De brainstormgroepen komen ongeveer drie keer bijeen om relevante vragen per thema verder uit te werken. De uitkomsten worden gedeeld en gebruikt in het vervolgproces.

Heb je interesse én de tijd om deel te nemen aan een van de groepen, stuur dan een mail naar info@wolvenpleinontwikkelt.nl met naam, adres, telefoonnummer, voorkeur voor brainstormgroep (wonen, werken & horeca of openbare ruimte), namens welke (bewoners) groep je wil deelnemen, en de motivatie voor deelname. Aanmelden voor een brainstormgroep kan t/m dinsdag 5 juli. Daarna worden de groepen samengesteld.

De intentie is om na de zomervakantie een startbijeenkomst per brainstormgroep in te plannen waarin verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Zie verder voor de herkomst van de informatie de site Wolvenpleinontwikkelt.

Versnelde procedure

AM en Levenslang hebben met de gemeente Utrecht in april 2022 een procedure voor versnelde afgifte van vergunningen afgesproken. AM en Levenslang bestaan uit de eigenaren van gevangenis Wolvenplein: projectontwikkelaar AM en de drie investeerders van Levenslang CV.

De versnelde procedure is mogelijk door de langere voorgeschiedenis van het plan voor de opstallen van bolwerk Wolvenburg. Het plan van AM en Levenslang is namelijk al grotendeels in overeenstemming met de wensen van de gemeente. Hieronder staat in het kort waarom dat zo is.

De herontwikkeling van Wolvenplein kent een inmiddels vele jaren durende geschiedenis. Zo heeft de gemeenteraad al ingestemd met een Visie Wolvenplein waarin staat wat er met de monumentale gebouwen wel of niet mag en welke nieuwe bestemmingen er mogen.

Vervolgens zijn door de wijze waarop de nieuwe eigenaar is gekozen de toekomstplannen nog meer vastgelegd. AM en Levenslang hebben de gevangenis namelijk mogen kopen nadat hun plannen voldeden aan die visie. Het plan heeft de titel Levenslang Genieten.

Als AM en Levenslang weinig gaan afwijken van het plan Levenslang Genieten, gaat het college van B&W de voortgang van de ontwikkeling beoordelen, en hoeft de gemeenteraad alleen het omgevingsplan met bestemmingswijziging goed te keuren. En dat scheelt heel veel tijd. Na het vaststellen van de bestemmingswijziging staat alleen nog beroep bij de Raad van State open. Die afspraak is gemaakt. De gemeente en AM en Levenslang hebben wel een participatieplan vastgesteld. Zo kunnen de buren en andere omgevingspartijen toch nog een inbreng leveren op de definitieve plannen.

Beide partijen, AM en Levenslang en de gemeente, hopen de vergunningen al in 2023 geregeld te hebben. Daarna start een gefaseerde verbouwing die misschien wel tot 2026 duurt.

Bemuurde Grond gekortwiekt

In juni maand zagen de deelnemers van Bemuurde Grond dat hun initiatief gekortwiekt werd. Nog kort daarvoor was met beleid gemaaid en gehooid. Afspraken lagen al klaar om het hooi per boot op te halen. Na enkele jaren groenbeheer kwam geleidelijk het doel in zicht: een grotere soorten rijkdom en meer ruimte voor een natuurlijk evenwicht en variatie. Daar had de hovenier echter geen oog voor. Zijn opdracht was om het gehele talud rond het bolwerk te maaien en van opgroei te ontdoen. Helaas, deze participatie was niet voorzien. Voor meer informatie, zie onze website.

De Witte Wolf officieel partner

Bewonersgroep De Witte Wolf is in juni officieel partner geworden in de herontwikkeling van gevangenis Wolvenplein. De deelnemers van het eerste uur zijn al acht jaar bezig.

In 2014 is op initiatief van Stadsdorp Wolvenburg het wooninitiatief De Witte Wolf begonnen. Al die jaren zijn meer dan 20 gemotiveerde deelnemers aan het werk gegaan om haar doel te realiseren. De Witte Wolf streeft naar een (gedeeltelijke) woonbestemming van Wolvenburg en staat voor een participatieve, gevarieerde, groene en duurzame invulling van de plannen. Een deel van de deelnemers ziet ook een kans om er zelf te gaan wonen.

In 2015 heeft De Witte Wolf projectontwikkelaar AM betrokken bij de herontwikkeling. Daarover was echter niets formeel vastgelegd. Met de succesvolle verwerving van de gevangenis door AM kon dit in mei alsnog plaatsvinden. Wij wensen De Witte Wolf heel veel succes met haar inbreng.

Reacties zijn gesloten.