Versneld goedkeuring verbouwplan

Het overleg is gestart over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor van bolwerk Wolvenburg. Voor de goedkeuring van het verbouwplan komt de gemeenteraad er niet meer aan te pas. Er wordt wel voorzien in participatie

Het Plangebied van het bolwerk met het voormalige gevangeniscomplex

Wethouder Verschuure van de gemeente Utrecht maakte op 20 maart bekend dat met de eigenaar van gevangenis Wolvenplein een overeenkomst is afgesloten. Overleg tussen de partijen gaat starten. Dat overleg moet leiden tot overeenstemming over nieuw gebruik van het gevang en de vergunningen daarvoor. Tevens werd de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit om een versnelde planprocedure te volgen. De gemeenteraad komt er bij het vervolg niet meer aan te pas. Goedkeuring van het verbouwplan kan daardoor waarschijnlijk al binnen twee jaar afgerond worden.

Verbouwplan voor Levenslang genieten

Het voorstel ‘Levenslang genieten’ van eigenaren AM en Levenslang wordt de basis voor de herontwikkeling van het gevangeniscomplex. Dit voorstel voorziet in 18 sociale- en middenhuur appartementen en 18 vrije sector koopwoningen of appartementen. Er komt een bijzonder, kleinschalig en thematisch hotelconcept en twee andere gevangenisvleugels worden werkruimtes voor uiteenlopende doelgroepen. De voormalige kerk met souterrain worden ruimtes voor maatschappelijke functies. Binnen het complex komen binnen en buiten ontmoetingsplekken voor bewoners, werkenden, hotelgasten en buurtbewoners.

Tussen gevangenismuur en singel is een wandel-/struinpad voorzien en het voorplein wordt parkachtig ingevuld. Een wandelbrug over de Stadsbuitengracht zorgt voor verbinding met parkeergarage Grifthoek en voorziet in een route naar het Griftpark.

Overleg en participatie

Bij het definitief vaststellen van de nieuwe bestemming heeft het college besloten om de gemeenteraad niet meer te raadplegen. Zij vindt dat niet nodig omdat het hier gaat om plannen voor 1 gebouw op 1 locatie met 1 eigenaar. De verandering/omvang is beperkt, het gaat ook beperkt om openbaar gebied en er is een geringe maatschappelijke gevoeligheid. Zo staat het in het door de gemeenteraad vastgestelde document, zie onder.

Schema Utrechts PlanProces UPP

Nu lijkt dat voor de wijziging van het gebruik van een bolwerk in de binnenstad vreemd, gezien de historische betekenis en ligging. Dit te meer omdat het nieuwe gebruik, niet als gevangenis, een geheel andere zal worden. Maar in dit geval heeft de gemeenteraad zich al uitgesproken over de mogelijkheden voor herbestemming en nieuw gebruik. Want in 2019 heeft de gemeenteraad met aanpassingen het Visiedocument Wolvenplein goedgekeurd. De gemeente stelt nu als voorwaarde dat de plannen ‘niet veel’ gaan afwijken van dit Visiedocument en de visie ‘Levenslang genieten’.

Er zijn nog veel vragen

Om het planproces inhoud te geven moet de eigenaar veel vragen van de gemeente beantwoorden. Die vragen staan in het tussen de gemeente en eigenaar overeengekomen intentiedocument. De onderzoeksvragen gaan over Stedenbouw/landschap, Erfgoed, Programma bestemming (wonen, maatschappelijk, kantoor en horeca), Mobiliteit, Gezond leefklimaat en het te doorlopen proces. Verder komen er afspraken over financiën, rolverdeling, samenwerking en communicatie en participatie. Dat laatste met als leidraad ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’.

Het valt overigens op dat het ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ niet van toepassing was op het intentiedocument. Daar is van ‘samen met’ geen sprake geweest. Het gemeentelijk apparaat en het college heeft geheel zelf de voorwaarden geformuleerd. Die in de vorm van vele gerichte vragen gestelde voorwaarden lijken al een duidelijke focus te hebben. We zullen gaan ervaren of dit gaat hinderen. Want wat gebeurt er als omwonenden en andere participanten iets anders willen dan in de intenties is vastgelegd? Brengt dat de goedkeuring van het verbouwplan meteen in gevaar?

Meer informatie

Wie meer wil weten, lees de brief en het intentiedocument op de site van de gemeente

Raadsbrief Vaststelling intentiedocument herontwikkeling Wolvenplein 64KB        

Intentiedocument herontwikkeling Wolvenplein 3MB

Reacties zijn gesloten.