Wat mag bolwerk Wolvenburg worden?

Samen gaan de gemeente en het rijk een visie formuleren voor de toekomst van gevangenis Wolvenplein. Een klankbordgroep mag de voortgang toetsen en input leveren. Stadsdorp Wolvenburg is gevraagd daarin zitting te nemen.

Binnenplaats Zuid was in 1993 nog parkeerterrein

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is van plan de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein te verkopen. Eerst wil ze samen met de gemeente onderzoeken wat de gebruiksmogelijkheden van het complex zijn. De uitkomst daarvan wordt vastgelegd in een visiedocument. Potentiële kopers weten zo aan welke bestemmingen meegewerkt zal worden, en kunnen daar hun ideeën en biedingen op afstemmen.

Klankbordgroep

De gemeente nodigt vertegenwoordigers van de buurt, de wijkraad en Centrum Management Utrecht uit om zitting te nemen in een klankbordgroep. De vertegenwoordigers worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek en horen hoe ze de (tussentijdse) resultaten van het onderzoek beoordelen.

Hun input wordt daarbij op prijs gesteld, zo is beloofd. Stadsdorp Wolvenburg is gevraagd om zitting te nemen in deze klankbordgroep. Het onderzoek start in maart, de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep gaat in de loop van maart plaatsvinden.

Meer informatie staat in de brief die het college op 14 februari 2017 aan de gemeenteraad heeft verzonden.

Officiële mededeling van de gemeente

“De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil de voormalige penitentiaire inrichting aan het Wolvenplein 27 verkopen. Deze uit 1856 daterende gevangenis in het centrum van de stad Utrecht was tot de sluiting in 2014 de oudste cellulaire gevangenis in Nederland die nog als penitentiaire inrichting in gebruik was.

Het complex is voor het oorspronkelijke gebruik en voor andere doeleinden van RVB niet meer nodig. Om een nieuwe functie mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In het vigerende bestemmingsplan Binnenstad (2010) heeft het complex namelijk uitsluitend de bestemming “Penitentiaire inrichting”.

Gemeente koopt niet

Omdat de gemeente niet wil overgaan tot aankoop van het complex en RVB, als eigenaar, niet zelf gaat herontwikkelen, wordt er door de RVB een koper gezocht voor dit complex. Wij hebben daarom afspraken gemaakt met de RVB over de processtappen aan de hand waarvan de gemeente en de RVB een visie op de herontwikkelingsmogelijkheden van Wolvenplein 27 tot stand willen brengen:

  • Er worden door de RVB en de gemeente workshops georganiseerd onder begeleiding van het atelier Rijksbouwmeester, met als doel een ruimtelijke visie op te stellen.
  • De gemeente is eindverantwoordelijk voor deze ruimtelijke visie en deze visie wordt aan u ter besluitvorming voorgelegd.
  • Na uw besluitvorming wordt het ruimtelijk visiedocument door de RVB opgenomen in het biedboek voor deze locatie.
  • Er wordt door de RVB een tender uitgeschreven waarbij de RVB zelf geen kwaliteitseisen stelt.

De gemeente krijgt echter de gelegenheid de planvoorstellen van de potentiële kopers te toetsen op de ruimtelijke visie. Deze procesafspraken met de RVB zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke onderzoeksovereenkomst. Zoals te doen gebruikelijk zijn in deze overeenkomst ook afspraken gemaakt over de gemeentelijke plankosten. Deze zijn voor rekening van de RVB.

Gemeente heeft ‘ambities’

De gemeente brengt in de workshops de gemeentelijke ambities, beleidsdoelstellingen en wensen in. Het complex heeft mede door zijn ligging op één van de bolwerken een bijzondere betekenis voor de stad. Tijdelijk is dit bijzondere complex nu publiek toegankelijk en voor velen te bezichtigen.

Ook voor de toekomst is publieke toegankelijkheid van (een deel van) het complex het uitgangspunt. De status als rijksmonument is daarbij leidend. De gehele Wolvenburg is als onderdeel van de stadsversterking beschermd als rijksmonument en is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht.

In het ruimtelijke visiedocument worden de ambities van de gemeente op gebied van gezonde verstedelijking vertaald in concrete voorwaarden. Deze opgave is verwoord in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2016.

De onderzoeksvragen over duurzame gezonde verstedelijking moeten in de visie worden beantwoord, zoals o.a. het toepassen, met behoud van erfgoedwaarden, van hernieuwbare energie en bijdragen aan een gezond en aantrekkelijk woon- en leefklimaat van het omliggende gebied.

Brug meteen ter sprake

Voor de wenselijkheid voor een eventuele brug richting Griftpark en Griftparkgarage, zoals een aantal van de gemeenteraadsleden heeft aangegeven tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst, wordt een mogelijke locatie meegenomen in het proces van de totstandkoming van de visie. Het plangebied wordt daarom door de gemeente in dit traject ruimer genomen dan het complex Wolvenplein 27 zelf.

Met de door de RVB te selecteren koper/ontwikkelaar gaat de gemeente te zijner tijd het Utrechts Planproces (UPP) in. Er wordt gezamenlijk een plankosten-intentieovereenkomst en een startdocument opgesteld, gevolgd door een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SpvE) dan wel direct een bestemmingsplanwijziging en een anterieure (voorafgaande) exploitatieovereenkomst. Een bestemmingsplan wordt aan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.”

De gemeente heeft Ruud Hilhorst aangesteld als senior projectmanager voor dit traject.

Reacties zijn gesloten.