Reacties gevraagd en enquête

Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf hebben gewerkt aan een ‘ruimtelijke visie’ voor toekomstig gebruik van de oude gevangenis. Wij houden een enquête om de meningen te peilen.

De gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop. Eigenaar is het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf hebben samen de gebruiksmogelijkheden van de gevangenis onderzocht. Vervolgens hebben ze een visie uitgewerkt over toekomstig gebruik van dit bolwerk in de stad. Een inloopavond is er 9 juli en tot 14 september kunnen reacties gegeven worden. De door de gemeenteraad vast te stellen visie wordt leidraad bij de verkoop aan een nieuwe eigenaar.

De nieuwe eigenaar gaat na aankoop in 2019 zijn gewenste bestemming samen met de gemeente verwerken in een goed te keuren bestemmingsplan. De visie wordt basis voor wat als nieuwe bestemming mag en niet mag. De visie heeft daardoor eerst de goedkeuring van de gemeenteraad nodig.

De concept visie

In de concept visie staat het behoud van het monumentale gebouw centraal en wordt met uitgangspunten en eisen verwoord waar toekomstig gebruik aan moet voldoen. Zo wordt in het concept bepaald dat het bolwerk een gesloten karakter dient te houden aan de singelzijde en een toegankelijk maar ‘rustig’ karakter dient te krijgen aan de stadszijde.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de voormalige gevangenis (deels) toegankelijk blijft voor publiek (al is niet duidelijk hoe openbaar dat moet worden). De nieuwe functie moet passen bij het monumentale karakter van het complex en in een stedelijke woonomgeving. De nieuwe bestemming kan meer dan twee functies worden, het mag volgens de visie ook één functie worden met een ondergeschikte tweede.

De Wolvenpleinzijde dient het karakter van ‘rust’ te houden, passend bij het ‘woon- en leefklimaat’. Een brug over de singel mag voor het verkeer en de route langs de singel als uitgangspunt genomen worden (maar wordt de brug ontsluitend voor het bolwerk of verkeersaantrekkend?). Het verkeer dient primair gericht te zijn op langzaam verkeer (hoeveel van dat verkeer past bij een rustig woon- en leefklimaat?).

Zo staan er 4 eisen en 17 uitgangspunten in het document. Het is lastige kost waar je meer dient te lezen wat er niet staat dan wat er wel staat.

Benieuwd naar de conceptvisie? 

Bekijk de conceptvisie Wolvenplein (pdf, 9 MB)

Lees de raadsbrief van 22 juni 2018

Eerst wordt getracht om de conceptvisie een verbeterslag te geven. Iedereen is door gemeente en Rijksvastgoedbedrijf uitgenodigd om er op te reageren. Reageren kan via e-mail op verzoek van Stadsdorp Wolvenburg tot en met 14 september. De gemeente ontvangt de reacties graag per mail op het mailadres gevangenis-wolvenplein@utrecht.nl.

Inloopavond maandag 9 juli

Om u te informeren over de conceptvisie vond maandag 9 juli een inloopavond plaats. Tijdens deze avond lieten Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf de conceptvisie zien aan de hand van informatie-panelen. Helaas gaven de informatie-panelen bij een aantal uitgangspunten niet de correcte informatie (mix aan functies is twee of meer geworden en de bestemming wonen is uit de visie gehaald). Vragen konden gesteld worden. De avond werd niet erg druk bezocht. Misschien houdt de minder toegankelijk geschreven visie velen op afstand?

Geeft de visie voldoende richting?

De visie is door haar algemenere bewoordingen en abstractere uitgangspunten voor velerlei uitleg vatbaar. De vraag is of niet iedereen zijn gewenste bestemming er in kan lezen en woorden kan gebruiken om het naar de visie te schikken. Is de visie voldoende toetsend om keuzes te kunnen maken? Een meer concrete richting in de visie zou dit mogelijk kunnen verhelpen.

Enquête Stadsdorp Wolvenburg

Wat vindt u een goede toekomst voor dit deel van de stad? Wij willen graag uw mening peilen.Met de vragen peilen we de wens van het publiek, de ervaringen van de afgelopen jaren en de voorkeuren van nu. Het gaat bij het invullen van de enquête om uw persoonlijke mening. Tot 8 september 2018 en invullen kost slechts 10 minuten .

Help us with your opinion about the future of Wolvenburg. The Netherlands have plans to sell the bulwark with its former prison Wolvenplein in Utrecht. What is your opinion about its future, what are your wishes and desires? Your stay in Utrecht is not just for fun, its also about your living and living environment. Help us to get a better one, one that is part of the fun.

De resultaten van de enquête worden vlot na 8 september gepubliceerd op deze website, aangeboden als reactie op het visiedocument en gepresenteerd op maandagavond 10 september in de gevangenis.

Vervolg

De uitslagen van de enquête worden net als alle andere reacties door de gemeente verwerkt in een reactienota. Vervolgens kan het college besluiten om de conceptvisie aan te passen naar aanleiding van de reacties. Daarna wordt de uiteindelijke visie en de reactienota voorgelegd aan de gemeenteraad.

De verbeterde visie wordt vervolgens door de gemeenteraad besproken nadat de reacties van het publiek zijn verwerkt. De gemeenteraad zal naar verwachting een raads-informatie-bijeenkomst organiseren om de meningen van buurt en belanghebbenden te peilen. Mogelijk dat dit in oktober of november kan plaatsvinden. Maar zover is het nog niet.

Reacties zijn gesloten.