Geen andere visie, ongewijzigd na inspraak

Het Visiedocument Wolvenplein is aangeboden aan de gemeenteraad. Wat is er gedaan met de inspraakreacties? Bar weinig! De visie is nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Het Visiedocument is opgesteld in opdracht en samenwerking van de gemeente met het Rijksvastgoedbedrijf. Op de concept visie van juni 2018 is gereageerd. Het Visiedocument betreft een herzien document en is op 17 april 2019 via de website van de gemeente publiek geworden. Er lijkt met de reacties bar weinig gedaan te zijn.

Wat is er gewijzigd ten opzicht van de concept visie?

De reacties op het concept zijn tot 14 september ingediend. Vervolgens is een antwoord voorbereid. Daarvan is het resultaat eind 2018 aangeboden aan het college van Burgemeester & Wethouders. Zij waren niet akkoord.

Wij weten nu waarom: er was namelijk NIETS veranderd in de visie. De ambtenaren van het Rijk en de Gemeente lieten de reacties voor wat ze waren en hielden het concept ongewijzigd! Geen enkele inspraakreactie leidde tot een wijziging in de visie! Door een apart gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf kwam er alsnog een kleine wijziging.

Het uitgangspunt van een mix van functies zijnde twee of meer, al dan niet binnen één bestemming kreeg een extra regel: tenminste 1.150 m2 bruto vloeroppervlakte moet worden ingevuld met de functie Wonen. (10 % van het huidige oppervlak)

Dat is het. De ambtelijke staf maakte het zich gemakkelijk, op alle andersoortige reacties wordt volstaan met een afwijzende motivatie.

Waren er geen goede verbetervoorstellen?

Verbetervoorstellen zijn genegeerd. Om er maar één uit te lichten: het RVB gaat nog steeds voor het hoogste bod. Een matig plan dat meer euro’s biedt heeft veel meer kans dan een fantastische plan met minder opbrengstwaarde. De euro’s mogen het winnen van de kwaliteit. Het is aan de gemeenteraad om er een eindoordeel aan te geven.

De visie van Roy van Maarseveen in zijn afstudeerwerk als architect

Wat is met onze reacties gedaan?

De concept Visiedocument juni 2018 is door ons kritisch bekeken en leverde bij ons 7 directe reacties op, zie de reactie en het antwoord:

1. We vragen of partijen, die er nu al zijn met zeer goede plannen en veel kwaliteit, ook qua afstemming met de buurt, een voorrangspositie kunnen krijgen. Liever deze partijen met kwaliteit dan een ander met een zak geld. Niets mee gedaan.

2. De tweede ronde van de verkoop wordt gedaan door partijen die in de eerste ronde een voldoende kregen voor hun plan. Ons voorstel, voorzie in de tweede ronde een rangorde op kwaliteit. En geef plannen met de hoogste score een voorsprong tot 30% van de hoogste biedingssom. Niets mee gedaan.

3. Waardeer een plan hoger naarmate meer voldaan wordt aan variatie in gebruik, activiteiten die een breed publiek in een gedoseerde vorm bereiken. Niets mee gedaan.

4. Waardeer een plan hoger naarmate meer voldaan wordt aan samenhangende multifunctionaliteit en borg de multifunctionaliteit. Niets mee gedaan.

5. Verlang dat een variatie aan woningen gerealiseerd moet worden en de toegestane maximale nieuwbouw helemaal uit woningen moet bestaan. GEDEELTELIJK gehoor aangegeven, WEL 10% WONEN, GEEN VARIATIE, EN HET EXTRA VOLUME MAG ANDERS INGEVULD WORDEN.

6. Laat nieuwbouw alleen binnen de huidige bouwgrenzen (intramuraal) toe. GEDEELTELIJK gehoor aangegeven, extra 1.150 m2 bruto vloeroppervlakte mag alleen binnen bestaande bouwlijnen, de 400 m2 mag echter op lege plekken.

7. Neem een eis op dat sociale woningbouw (30%) van de woningen moet uitmaken. NIETS, geen gehoor aangegeven.

8. Scherp de uitgangspunten aan, wanneer een brug, hoeveel groen en eisen voor het parkeren van auto en fiets. NIETS, geen gehoor aangegeven.

Wolvenburg in de Wachtstand
Kunstwerk van Susanne Willems ‘de wolf’

Samenvatting visiedocument Wolvenplein Utrecht april 2019

Het Visiedocument zet in een eerste hoofdstuk de stedelijke context, de historie van het complex en de cultuurhistorische waarde uiteen. In het tweede hoofdstuk staan de visie en uitgangspunten voor herontwikkeling.

Uitgangspunten en eisen

Hieronder staat een samenvatting van de uitgangspunten en eisen, met tussen haakjes een eigen toevoeging:

1. Het is van belang dat de duale karakteristiek ‘rust en reuring’ herkenbaar blijft. (De rust in de lagere bebouwing aan de stadszijde, de reuring die er altijd was en mag zijn in de gevangenisvleugels aan de singelzijde).

2. Het is van belang dat de cellenstructuur herkenbaar blijft.

3. Het is van belang dat het principe van de galerijen en de ruimtelijkheid van de vleugels herkenbaar blijven.

4. Het is van belang dat de verschillende routes en richtingen worden ingezet voor het nieuwe gebruik. (maak parallellen met de route van de vrije wereld naar de cellenvleugels en interne routes)

5. Het is van belang dat de geschiedenis van het gevangeniswezen ook in de aanwezigheid van ruimten met een bijzonder gebruik afleesbaar blijft. (de gevangenis is herkenbaar aan meer dan alleen de cellen, houd de herkenbaarheid van het complex ook bij de bijbehorende ruimtes)

6. Het verschil in karakter tussen de wereld binnen en buiten de muur moet herkenbaar blijven. (het gesloten karakter dient afleesbaar te blijven)

Dit deel van de visie is onveranderd gebleven. Dat geldt ook voor de volgende uitgangspunten en eisen. Deze zijn meer gericht op het nieuwe gebruik.

7. Het is van belang dat in de toekomst de verschillende gezichten van de wolvenpleingevangenis ruimtelijk en functioneel herkenbaar blijven. Geef aan op welke wijze deze benadering in de toekomst gestalte krijgt. (de plek verdient een eigen identiteit; de nieuwe functie scoort als ze origineel is voor de stad en past bij het monumentale karakter van het gebouw, de plek in de binnenstad, de vriendelijke stadszijde en gesloten singelzijde)

EIS:

A. Publieke toegankelijkheid van (een deel van) de gebouwen en buitenruimte van het complex is vereist.

8. Door het complex in een bepaalde mate publiek toegankelijk te maken, wordt het deel van de stedelijke openbare ruimte. Dit vergt een afgewogen idee over de routing langs de singel. De plek van de brug heeft een directe relatie met de verschillende functies, de ruimtelijke waarden en de singel.

Geef aan op welke wijze de herontwikkeling van het complex aansluit op het netwerk van de binnenstad, o.a. op een brug over de singel. (ook nu vermeldt de visie niet dat een geplande brug in 2011 door de gemeenteraad is afgewezen; een lekkermaker is de opmerking: ‘gebruik van Parkeergarage Grifthoek maakt het mogelijk om af te wijken van de bestaande parkeernormen uit de gemeentelijke nota stallen en parkeren’; beetje vreemd, bij de herbestemming van de Neudeflat of het Postkantoor Neude was dat geen eis).

EIS (Het vet gedrukte deel van de eis is nieuw!):

B. Het complex moet bestaan uit een mix van functies zijnde twee of meer, al dan niet binnen één bestemming. Tenminste 1.150 m2 bruto vloeroppervlakte moet worden ingevuld met de functie Wonen.

9. Voor een succesvolle herontwikkeling wordt aansluiting gezocht bij de functies in de binnenstad en wordt recht gedaan aan de kenmerkende variatie in de binnenstad.

10. Binnen de wijk zijn alleen functies toegestaan, die qua milieuhinder passend zijn binnen de woonomgeving en een goed woon- en leefklimaat waarborgen in het gebied zelf en in de directe omgeving. Ook moet volgens de Ladder voor duurzame verstedelijking aangetoond worden dat een regionale behoefte aan de functies bestaat.

11. Het gebied is primair gericht op langzaam verkeer.

EISEN:

C. De bruto oppervlakte nieuwbouw mag maximaal 1.150 m2 bvo zijn.

D. De bruto oppervlakte voor extra nieuwbouw mag maximaal 400 m2 bvo zijn.

(Nieuwbouw van de 1.150 m2 mag alleen in de al bebouwde zuidoosthoek en na sloop van de bestaande 700 m2. De 400 m2 kan alleen op andere plaatsen op passende wijze toegevoegd worden. Het huidige bruto vloeroppervlak van 11.500 m2 mag toenemen tot maximaal 13.050 m2, de nieuwbouw omvat daardoor ook te vervangen delen.)

12. Het is van belang dat de nieuwbouwelementen bijdragen aan de ruimtelijk programmatische herontwikkeling van het complex, de monumentale waarde en de ruimtelijke hoofdstructuur. (??)

13. Nieuwe elementen vormen een vanzelfsprekend nieuwe laag binnen het cultuurhistorisch waardevolle complex.

14. De omgeving wordt betrokken bij de herontwikkeling.

15. De ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de leefomgeving en stad.

16. Het is van belang dat er een realistisch transformatieproces wordt gevolgd.

17. Het is van belang om een realistische en economisch duurzame exploitatie te waarborgen.

Reacties zijn gesloten.