Vergunning voor Bewaakt & Bewoond

Op 3 februari 2015 heeft de gemeente Utrecht positief beschikt over de aanvraag omgevingsvergunning door Bewaakt & Bewoond. In de vergunning is het gebruik voor Hacking Habitat meegenomen.

Bewaakt & Bewoond is een leegstandsbeheerder. Zij organiseert voor haar opdrachtgever, het Rijk, het tijdelijk gebruik van de gevangenis. De vergunning is verleend door de gemeente.

De vergunning is afgegeven voor een tijdelijke bestemming: het gebruiken van een voormalig gevangeniscomplex ten behoeve van culturele en maatschappelijke doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning.

Binnen zes weken kan tegen het besluit bezwaar worden gemaakt. De gemeente Utrecht moet dan haar besluit heroverwegen en beslissen op bezwaren. Verder kan een bezwaarmaker na het maken van bezwaar de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen (voorlopige voorziening te treffen).

In dit bericht staat het besluit, de overwegingen, de voorschriften en de mogelijkheid van bezwaar.

Besluit

De gemeente Utrecht heeft op 3 februari 2014 besloten de gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor een periode van 5 jaar.

De vergunning is voorzien van de overwegingen en besluiten, de voorschriften en de aandachtspunten.

Overwegingen

Planologisch kader

Het bestemmingsplan Binnenstad (vastgesteld door de Raad op 18 februari 2010) is van toepassing. De bestemming van het perceel is “Maatschappelijk – Justitiële inrichting”.

Beoordeling planologisch kader

De aanvraag betreft het tijdelijk gebruiken van een voormalig gevangeniscomplex ten behoeve van culturele en maatschappelijke doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning. Een dergelijk gebruik is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Om te kunnen beoordelen of het verlenen van een dergelijke vergunning wenselijk is, is uw aanvraag om advies voorgelegd aan de betrokken vakafdelingen.

Motivering afwijken bestemming

Vanuit stedenbouwkundig en economisch oogpunt verleent de gemeente Utrecht medewerking aan een omgevingsvergunning om af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor het gebruik ten behoeve van culturele en maatschappelijke doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning.

Na het vertrek van de justitiële inrichting is het complex leeg komen te staan. Er zal op termijn herontwikkeling plaatsvinden van het gebouw en bijbehorende terrein. De gemeente vindt het ruimtelijk en maatschappelijk gezien wenselijk om in de tussentijd het complex te laten gebruiken voor doeleinden die een breder maatschappelijk nut dienen.

Het voorgestelde gebruik komt tegemoet aan deze wens. Door middel van tijdelijk beheer zal het complex worden gebruikt voor functies die qua omvang en intensiviteit inpasbaar zijn in de omgeving. Tevens wordt hiermee het gesloten karakter van het gebouw en bijbehorende terrein doorbroken en voor publiek toegankelijk gemaakt.

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan verbinden de gemeente Utrecht de volgende voorschriften.

Toegestane gebruik

Het pand en bijbehorende grond kunnen gebruikt worden ten behoeve van:

  • sociaal-culturele doeleinden, zoals tentoonstellingen en evenementen horeca tot en met categorie Dl (lunchroom/restaurant)
  • vergaderingen
  • debatten, lezingen
  • dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen ateliers en kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid sport, zoals yoga en gymnastiek
  • zzp werkruimten
  • ceremonies
  • openbaar groen
  • tuin
  • terras
  • kleinschalige kamerbewoning (10 personen)

Het is niet toegestaan het pand en de gronden te gebruiken als café́ of feestzaal.

Termijn

De omgevingsvergunning wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar, ingaande de dag na verzending van dit besluit.

Horecavergunningen

Op grond van de Horecaverordening Utrecht 2004 is een exploitatievergunning vereist voor het exploiteren van een (additionele) horecagelegenheid. Het afhandelen van een aanvraag kan 12 weken duren. Wellicht is er een vergunning op grond van de drank- en horecawet nodig voor het schenken van alcohol.

Middels deze omgevingsvergunning is beoordeeld dat een terras behorend bij het restaurant planologisch gezien inpasbaar is. Echter, de exacte afmeting van het gewenste terras zal in het kader van de exploitatievergunning nader worden beoordeeld.

Milieu

Het uitoefenen van horeca-activiteiten maakt dat het bedrijf meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit.

Evenementen

Wanneer er op het terrein gebruik wordt gemaakt van versterkte muziek zal mogelijk een geluidsontheffing moeten worden aangevraagd. Ook kan voor bepaalde evenementen een evenementenvergunning zijn vereist.

Brandveilig gebruik

Er moet een melding brandveilig gebruik worden ingediend wanneer in het bouwwerk meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld een café́, restaurant, winkel of kantoor. Ten behoeve van het gebruik als gevangenis is in het verleden een brandveiligheidsvergunning afgegeven. Het is mogelijk dat voor het gewenste gebruik een nieuwe melding brandveilig gebruik ingediend moet worden.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen dit besluit (en later beroep). Een bezwaar kan digitaal ingediend worden door gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier, dat is te vinden op de webpagina www.utrecht.nl/bezwaar. Per brief kan een bezwaarschrift gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht.

Reacties zijn gesloten.