Sluiting en vervreemding van PI Wolvenplein

Op 22 maart 2013 kondigde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het voornemen af uit tot sluiting van PI Wolvenplein. Dat gebeurde in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer. Bij die brief gevoegd hoorde een Masterplan ombuigingsmaatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Luchtfoto uit 2013 van gevangenis Wolvenplein op het bolwerk Wolvenburg

De reden van sluiting is eenvoudig: er zijn teveel gevangenissen en de regering moet bezuinigen. In de brief staat dit overigens verwoord als noodzaak tot ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en grote ambities op het gebied van veiligheid. In het overzicht van te sluiten inrichtingen staan 30 locaties. Op die lijst staat de in 2015 te sluiten PI Utrecht locatie Wolvenplein met circa 124 plaatsen.

Debat Tweede Kamer

Na een debat in de Tweede Kamer en het aannemen van moties volgde op 19 juni 2013 een tweede brief van de staatssecretaris. Het Masterplan kreeg forse kritiek en is op vele punten aangepast en verduidelijkt. En zo werd het aantal te sluiten locaties 23 in plaats van 30. Onveranderd bleef de voorgenomen sluiting in 2015 van Wolvenplein.

Besluit tot verkoop

De regering liet geen onduidelijkheid bestaan over – wat te doen met de vrij te komen locaties. Op 28 augustus 2013 stuurde de Minister van Wonen en Rijksdienst daarover een brief aan de Tweede Kamer. “Eén van de consequenties van het masterplan is de voorgenomen sluiting van een aantal gevangenissen in de periode 2014–2017.” De brief vervolgt met: “Omdat er voor deze complexen geen zicht is op toekomstig gebruik binnen het Rijk heb ik besloten de voorbereiding van de vervreemding ter hand te nemen. De vervreemding van de complexen vraagt niet alleen om een nieuwe eigenaar, maar ook om een nieuwe functie”.

Het rijk zorgt zelf voor de verkoop of overdracht van haar eigendommen en heeft daarvoor een eigen bedrijf. In dat Rijksvastgoedbedrijf i.o. zit naast de oude Rijksgebouwendienst ook de Domeinen, De Militaire terreinen en het Ontwikkelbedrijf.

In de brief staat dit verwoord als: “Om dit te realiseren wordt door het Rijksvastgoedbedrijf i.o. altijd intensief met betrokken gemeenten overleg gevoerd. Waarbij de gemeente overigens in de eerste fase van het vervreemdingstraject ook de mogelijkheid wordt geboden het complex zelf aan te kopen en te herontwikkelen. De gemeente kan het zodoende een optimale herbestemming in de publieke sfeer geven.”

Besluit tot sluiting

Op 12 november stuurde de staatssecretaris met een brief het implementatieplan van de voorgenomen sluitingen en andere maatregelen ter versobering van detentie in Penitentiaire Inrichtingen. Meer personen op cel, bezuinigingen op de bibliotheek, het vakonderwijs, de sportmogelijkheden en de recreatie etc. in het regime van de penitentiaire inrichtingen worden daar in vastgesteld.

De brief maakt duidelijk dat de voormalige officier van Justitie, staatssecretaris Fred Teeven weinig compassie lijkt te hebben met gedetineerden. Hij scheert de hele groep over dezelfde kam als de meest geharde types waar hij mee te maken had. Hij lijkt er plezier in te scheppen om te bezuinigen op waar penitentiaire inrichtingen voor stonden: zorgen voor beter burgerschap en minder recidive.

Wat de bezuinigingen betreft, er zijn nog versnelde afschrijvingen van investeringen in de betreffende locaties te doen, waarvan de eenmalige afschrijving als een kostenpost in de bezuiniging is opgenomen. Een overzicht van alle afschrijvingen door Justitie geeft voor PI Wolvenplein een bedrag van bijna € 2,4 miljoen.

Einde voor PI Wolvenplein

PI Wolvenplein, tot voor kort de oudst in gebruik zijnde cellulaire gevangenis, zal in 2014-2015 gesloten worden en vervolgens verkocht. Maar door herplaatsing van personeel kon PI Wolvenplein haar rooster in april 2014 al niet meer rond krijgen.

Na het vestiging van de Inrichting Stelselmatige Daders in PI Nieuwegein hebben in juni 2014 de laatste gedetineerden PI Wolvenplein verlaten.

Reacties zijn gesloten.