Gevangenis moet horeca worden?

In recordtijd is er een aangepaste nota horeca 2018: geen verruiming van locaties in de binnenstad. Wel een uitzondering daarop: gevangenis Wolvenplein.

In recordtijd heeft de gemeenteraad een aangepaste nota horeca 2018 ontvangen. Daarin staat geen verruiming van locaties in de binnenstad. Er blijkt echter een uitzondering te zijn gemaakt: gevangenis Wolvenplein. Verder meer over de buurt die zich organiseert rond de vestiging van Arkin en de uitgestelde verkoop van de gevangenis.

Horecanota 2018 en gevangenis Wolvenplein

De voorgestelde horecanota Utrecht is een eerste keer behandeld in de gemeenteraad. De raad is het niet eens met de wethouder om de horeca in de binnenstad vrij baan te geven. De versie van de voorgestelde horecanota met nieuwe locaties is ingetrokken. Er zijn echter ook geluiden dat de voorgestelde horeca in de gevangenis, bij een nieuwe bestemming, moet kunnen. Die geluiden blijken te kloppen. Op donderdag 2 februari heeft de verantwoordelijke wethouder Everhardt een nieuwe versie van de horecanota aan de gemeenteraad aangeboden.

Die versie van de nota heeft voor de binnenstad bijna alle uitbreidingslocaties geschrapt. Bijna, want een uitzondering: de contouren voor nieuwe horeca bij gevangenis Wolvenplein zijn als enige gehandhaafd, zie het kaartje met de groene lijntjes:

In de tekst staat geen soort (categorie) horeca aangegeven, wel de tekst:

Voor het Wolvenplein geldt dat we op voorhand de komst van horeca op het Wolvenplein niet willen uitsluiten. Of horeca daadwerkelijk gewenst is en welke categorie dit dan betreft, is echter nog niet duidelijk. Met bewoners en de ontwikkelende partij wordt bekeken welke invulling hier het beste past. Daarom is er wel een zonering aangegeven in het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, maar is daar geen categorie aangekoppeld. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het Wolvenplein door de gemeenteraad.

Tsja, dit schept weer allerlei mogelijkheden. Let wel, het is in de nota aangegeven optie, waarbij horeca op deze locatie niet is uitgesloten. Als enige locatie van de binnenstad waar horeca mag uitbreiden, dat lijkt geen optie maar een gemeentelijke wens. Is de gemeenteraad het daar mee eens? Mag naast een vestiging van Arkin ook een uitgaansgebied in deze buurt? Graag schrappen die lijntjes. Hou het bij de betekenis van de zin over definitieve besluitvorming bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Die zin hoeft dan ook niet in de Horecanota vermeld te worden.

Spannend wordt te meer wat er in het visiedocument aan potentiële kopers wordt voorgeschoteld, wat zijn WEL de wensen?

Verkoop Wolvenplein

Op dit moment hebben het Rijk en de Gemeente een gezamenlijk plan voorbereid hoe de gevangenis met een nieuwe eigenaar een nieuwe bestemming gaat krijgen. Dat plan ligt bij verantwoordelijk wethouder Paulus Jansen.

Het college kan voorstellen doen die meer politiek van aard zijn: bijvoorbeeld de politieke keuze over of wonen moet of niet in de nieuwe bestemming. Ook aan de politiek is het bepalen van het aandeel goedkopere huurwoningen of borging van openbare toegankelijkheid door een gemeentelijk aandeel in het bezit. Ook een besprekingspunt is uiteraard die vermaledijde brug, moet de brug en wie komt over de brug (betaling), en blijven we blind voor andere opties of locaties?

Het visiedocument heeft het over eisen en uitgangspunten. Elke partij die aan die eisen en uitgangspunten voldoet, mag een bod uitbrengen. Vervolgens is het spannend of dan uitsluitend naar het hoogste bod wordt gekeken, of dat de kwaliteit van het plan ook nog als wegingsfactor mee doet. Een goed plan is namelijk meer waard dan een minder plan. Als er alleen op euro’s wordt gewogen, gaat die weging teloor. Dat zou zonde zijn voor de beste plannen, die mogen in euro’s best een voordeel hebben. We moeten nog even wachten.

Na vaststelling door het college van B&W gaat het plan naar de gemeenteraad en dan is het openbaar.

Door de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijkt het niet waarschijnlijk dat de raad een goede behandeling, met een raadsinformatiebijeenkomst, voor de verkiezingen kan afhandelen. Gaan wij intussen zolang ook wachten? Of kunnen we een informatiebijeenkomst organiseren waarbij de uitgangspunten van het visiedocument ons duidelijk gemaakt worden. We gaan ons best doen om een bijeenkomst te organiseren.

Buurt in protest

Graag willen wij ons even voorstellen. Wij zijn uw buurtgenoten Bertien en Rebekka en wij proberen een brug te slaan in de contacten in de buurt rondom de Wittevrouwenkade 6. Met de komst van Arkin en de onrust die dat in de buurt teweegbrengt, hopen wij dat de buurt zich gezamenlijk te weer stelt.

Dit om te laten horen dat we veel zorgen hebben over deze komst in onze toch al zwaar belaste buurt, zeker nu de politie een negatief advies voor deze locatie heeft afgegeven.

Inmiddels is een grote groep buurtbewoners verenigd om de zorgen te delen, zich te organiseren en elkaar goed op de hoogte te houden. Mocht je je willen aansluiten en informatie horen over de activiteiten in de buurt, mail je naam-adres en e-mail naar Rebekka: he.rebekka@kpnmail.nl

Het zou fijn zijn als je bij wilt dragen aan het juridisch proces dat we gestart zijn, met als doel inzicht te krijgen in het gemeentelijk beleid en op die manier te kijken wat er nog mogelijk is om deze komst te voorkomen of te beperken.

Reacties zijn gesloten.