Gemeenteraad komt naar het Wolvenplein

De Gemeenteraad organiseert een buurtbijeenkomst op 20 juni. Partijen horen graag welke zaken van belang zijn voor de herontwikkeling van het Wolvenplein.

Over belangrijke onderwerpen praat de Gemeenteraad graag met betrokkenen. De Visie Wolvenplein over de toekomst van de gevangenis is zo’n belangrijk onderwerp. De Raadsinformatiebijeenkomst is geagendeerd voor donderdag 20 juni. Op deze Raads Informatie Bijeenkomst kan ze van (buurt)bewoners, organisaties en andere partijen horen hoe zij denken over de visie op het Wolvenplein.

Tijd: 19.30-21.00 uur

Locatie: de Lik ( voormalige gevangenis Wolvenplein)

Adres: Wolvenplein 27

Alle betrokkenen of betrokken partijen kunnen de Raad informeren. Insprekers dienen zich vooraf aan te melden. Als u mee wilt praten kunt u zich via het aanmeldformulier op de site aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdagochtend (09.00 uur) voorafgaand aan de raadsinformatiebijeenkomst.

Als toehoorder is iedereen welkom.

Stadsdorp Wolvenburg heeft haar inbreng in concept voorbereid. Graag horen we reacties op dit concept, tot en met dinsdagochtend mogelijk via wolvenburg@gmail.com.

Concept vraagpunten voor de Raad – Stadsdorp Wolvenburg

Beste raadsleden van de commissie Stad en Ruimte,

Eindelijk is de visie op de toekomst van gevangenis Wolvenplein door het college aangeboden aan de Raad.

We kunnen geheel instemmen met het uitgangspunt van de visie om de kwaliteit van het monument als vertrekpunt te nemen. We kunnen ons geheel vinden in de geboden kans om de gevangenis een eigen identiteit te geven. Dat de visie zich beperkt uitspreekt over wat die identiteit moet worden, geeft veel ruimte aan de partij die het gaat kopen. Daarmee sluit de visie geheel aan bij een uitgangspunt dat wij sinds 2013 aanhouden.

De Visie: in de definitieve visie is maar een enkele wijziging opgenomen ten opzichte van de concept visie van juni 2018. Het huidige college heeft slechts, na interventie bij het Rijksvastgoedbedrijf, de wens voor een zeer gedeeltelijke woonbestemming gehonoreerd gekregen.

Er overheerst bij ons teleurstelling over de omgang met de reacties op het concept. Utrecht maken we samen, maar op reacties wordt geen enkel, of slechts op één punt gehoor gegeven (na de interventie). Dat betreft alle reacties, zie Reactienota Visiedocument Wolvenplein.

Punt voor de Raad:     

Is het toegepaste participatiemodel voldoende geweest?

Stadsdorp Wolvenburg is in september 2013 opgericht. We raakten de gevangenis kwijt maar kregen een bolwerk Wolvenburg terug met daarop de voormalige gebouwen.

Het hoofddoel van het initiatief is het streven naar nieuwe bestemmingen voor de gevangenis die passen bij de stad en positief zijn voor de buurt.

 Stadsdorp Wolvenburg

Ongeacht die bestemming(en) staat Stadsdorp Wolvenburg voor het gezamenlijk op pad blijven gaan, koersen op een gemeenschappelijke noemer en elkaar blijven verstaan. 

Met diverse bijeenkomsten, nieuwsbrieven, het houden van rondleidingen en andere initiatieven hebben we de buurt en de stad betrokken bij het proces tot herbestemming. De Vereniging heeft ruim 600 leden; uit de buurt, de stad en andere belangstellenden. Meer over Stadsdorp Wolvenburg staat op www.wolvenburgutrecht.nl, inclusief uitgevoerde enquêtes over toekomstige bestemmingen etc..

Visiedocument Wolvenplein

De Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de visie, geheel in het belang van de verkoper: het Rijksvastgoedbedrijf. Met de Visie als uitgangspunt kan de koper de volgende periode een bestemmingswijziging voorbereiden en op steun van de gemeente rekenen.

Punten van Stadsdorp Wolvenburg

In hoofdlijnen kunnen we ons vinden in de visie, maar heeft Utrecht wel voldoende haar best gedaan om met de kansen die de visie biedt voor een bestemmingsverandering aan de wensen van de stad tegemoet te komen? Wij geven de Raad enkele punten ter overweging.

1. Bij de inschrijving mogen alle partijen die in de eerste ronde op de eisen en uitgangspunten een voldoende scoren (een zes en half) door naar de tweede ronde. In die ronde gaat het om de hoogste bieder.

Punt voor de Raad:

Borgt de Visie voldoende dat de verkoop de beste partij oplevert? Is het niet beter om in de tweede ronde een prijs/kwaliteitsafweging toe te passen?

2. Op aandringen van de stad en de buurt is in de visie een woonbestemming voorgeschreven, echter op minimale wijze met 10 % bestemming wonen. Voor elke aanbieder betekent dit in de tweede ronde van de verkoop dat de kansen alleen hoog zijn bij planvorming voor vrije sector wonen. Dat is niet in overeenstemming met de op de Raadsagenda staande Woonvisie. Voor de binnenstad zijn andere doelstellingen geformuleerd. Dat is ook de wens van de leden van Stadsdorp Wolvenburg.

Punt voor de Raad:     

Dient de eis voor de bestemming wonen aangepast te worden naar een mengvorm van wonen voor lage, midden prijzen en vrije sector, huur en koop en mag dat voor meer dan 10% van het oppervlak?

3. De eis aan partijen om verbinding te maken met de stad en de buurt betreft de herontwikkelingsfase. Het lijkt ons meer logisch dat dit ook bij definitief gebruik van toepassing zou moeten zijn. In hoeverre blijft na een herbestemming het bolwerk Wolvenburg uitnodigend voor de stad? Wordt dit in de eisen en uitgangspunten voldoende gevraagd?

Punt voor de Raad:     

Is de participatie met de buurt en de stad voldoende geborgd in de plannen voor definitief gebruik?

4. Als Stadsdorp Wolvenburg zijn we sinds 2013 op actieve wijze bezig de buurt en de stad te betrekken bij de herontwikkeling. Door onze activiteit Bezoekersuur merken we dat de gevangenis een variatie aan publiek trekt. De fascinatie voor een gevangenis geldt ongeacht afkomst. Wij wensen voor al die mensen dat de openbare toegankelijkheid, buiten en binnen, voor iedereen blijvend wordt.

Punt voor de Raad:     

Blijft in voldoende mate, zoals de eisen en uitgangspunten van de visie geformuleerd zijn, deze plek voor alle stadsgenoten te bezoeken?

Wij trachten onze inbreng beperkt te houden. We besluiten met te onderstrepen dat het aan de Raad is om het beste voor de buurt en de stad te doen. Wij wensen u daarbij alle wijsheid.

Het bestuur

-herziene versie 18 juni 2019-

Reacties zijn gesloten.