Café De Nor of zware horeca is niet welkom

Stadsdorp Wolvenburg heeft op 9 november haar zienswijze op het Ontwikkelingskader Horeca 2017 ingediend. De nota vermeld ook de gevangenis als toekomstige locatie. Dat is volgens ons voorbarig.

Tekening van Rein van der Pol uit 1995

Het Concept Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 is in september 2017 ter visie gelegd. Daarin staat geheel vooruitlopend en doorkruisend op het pad van de herbestemming van Wolvenburg een visie over de horeca op deze locatie. Wij werden daardoor verrast. Wij zullen dat straks in de zienswijze uitleggen.

Om te beginnen. Op zich zijn we niet verrast door een nieuw Ontwikkelings­kader Horeca. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren geven daar aanleiding toe, dat is correct verwoord in het concept. Er is meer horeca, meer horeca wordt ook gewaardeerd en vernieuwingen in horeca worden eveneens gewaardeerd. Vele leden van onze vereniging genieten ook van horeca.

Hoe kan voorkomen worden dat problemen niet worden de sluitingstijden, bezorgbrom­mers, onverantwoordelijk gedrag van bezoe­kers, afval op straat, leveringsvrachtauto’s, (koel-) geluid er van, afvalbeleid, handhaving etc.? En nog een vraag: waarom met de vele horeca in de binnenstad de groei niet meer verdelen worden over andere delen van de stad?

Maar dat is niet ons punt.

Wij werden verrast met de vermelding van de ‘gevangenis’ Wolvenplein in het Concept Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017. Het Concept loopt niet alleen vooruit op bestemmingen van Wolvenplein, het verstoort een proces om tot bestemmingen te komen. Onze zienswijzen zijn meer procedureel van aard.

Onze zienswijzen:

  1. Wolvenplein hoort niet in de nota
  2. Indien toch, niet toestaan van horeca categorie B
  3. Ontbreken relatie Structuurvisie en Bestemmingsplan
  4. Zienswijze besluit Advies Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017, niet instemmen met ter visielegging

1. Wolvenplein hoort niet in de nota

Ons bezwaar is dat het Concept Ontwikkelingskader eenzijdig een bestemming gaat vastleggen voor Wolvenplein. De visie op horeca loopt daarmee vooruit op de procedure om op evenwichtige wijze verschillende visies af te wegen en op een gezamenlijke noemer te brengen: de mogelijke bestemmingen.

2. Niet toestaan van horeca categorie B op Wolvenplein

Indien het College de mening is toegedaan dat Wolvenplein, ook al is dat ons inziens voorbarig, toch thuis hoort in het Concept Ontwikkelingskader, hebben wij een tweede bezwaar.

Ons bezwaar betreft het mogelijk maken van zware horeca op het Wolvenplein. In de nota wordt categorie B beschreven als zware horeca met overlast. Vooral het nachtelijk uitgaansverkeer wordt bediend met categorie B.

3. Ontbreken relatie Structuurvisie en bestemmingsplan

De Structuurvisie Utrecht 2015-2030 is vastgesteld 1 juli 2004 en het Bestemmingsplan Binnenstad Utrecht 2010 is vastgesteld 18 feb 2010. Beide documenten bieden rechtszekerheid aan burgers en ondernemers.

Structuurvisie

Voor (een deel van) de binnenstad geldt zowel het perspectief De Binnentuin als De Markt als Het Podium. Het historisch gedeelte van de binnenstad blijft zijn binnentuinkarakter behouden door de vele ‘luwe’ plekken, hofjes en buurtjes. In het Concept Ontwikkelingskader ontbreekt elke relatie met de Structuurvisie.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt deze wijk de Noordelijke Oude Stad genoemd. In het gebied staat de woonfunctie centraal en zijn niet-woonfuncties ondergeschikt aan het wonen. De voormalige gevangenis, nu bestemming maatschappelijk-justitieel (wonen in het gevang) wordt in de directe omgeving omringd met de functie wonen. Het Concept Ontwikkelingskader legt geen enkele relatie met het vigerende bestemmingsplan binnenstad (het wordt er niet eens in genoemd). Het is er ons inziens ook mee in strijd.

4. Advies Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017: niet instemmen met ter visielegging

Aan de gemeenteraad is voorgelegd het Advies Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017. In dit advies staan 14 beslispunten. Onze zienswijze betreft beslispunt 7 – een voorstel om het Concept Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 ter inzage te leggen. Onze zienswijze is om dit voorstel terug te nemen. In bovenstaande drie punten hebben wij ons bezwaar toegelicht. Het Ontwikkelingskader voldoet ons inziens niet aan eisen van redelijkheid en aan wensen van samen maken wij de stad.

Met een brief hebben we onze zienswijze ingediend, namens het bestuur van vereniging Stadsdorp Wolvenburg en 16 leden (link naar de brief).

Reacties zijn gesloten.