Visie definitief

De definitieve visie is vastgesteld. Binnenkort start de verkoop van bolwerk Wolvenburg. Een nieuwe eigenaar zet waarschijnlijk het tijdelijk gebruik voort.

Visie Wolvenplein is in 2020 vastgesteld

De gemeente heeft op vrijdag 14 februari het definitieve Visiedocument gestuurd aan de gemeenteraad, zie de link site Utrecht. In die definitieve visie zijn moties en amendementen van de gemeenteraad gehonoreerd. Lees hierover meer in dit bericht. Met de visie als basis gaat het Rijk de gevangenis verkopen.

Visiedocument is nu definitief

Het Visiedocument is belangrijk, want een nieuwe eigenaar mag het daarin geformu­leerde beleid als uitgangspunt voor een bestemmingswijziging van bolwerk Wolvenburg gebruiken. In 2017 is begonnen met het formuleren van een conceptvisie op de toekomst voor gevangenis Wolvenplein. Medewerkers van de Gemeente en het Rijk hebben dit voorbereid.

Een viertal bijeenkomsten met een klankbord­groep gingen er aan vooraf. Op een tweede bijeenkomst is de inbreng van de klankbordgroep deelnemers aan bod gekomen, die van Stadsdorp Wolvenburg, Centrum Manage­ment Utrecht, bewonersgroep Wolvenbuurt, Utrecht Weer Omsingeld en Wijkraad Binnenstad. Op de twee laatste bijeenkomsten mochten de deelnemers commentaar geven op plannen van het Rijk en de Gemeente.

De verwachting was dat de verkoop door het Rijk al in 2017 kon starten. Een vlotte afhandeling via de gemeenteraad bleek niet mogelijk door de verkiezingen van 2018. Vervolgens had het nieuwe college op- en aanmerkingen. Het concept document kwam in de gemeenteraad in juli 2019 en kreeg toen geen akkoord. De gemeenteraad heeft 2 moties en 2 amendementen aangenomen.

Moties en amendementen

Motie – Voeg groen toe aan Wolvenplein
Naar aanleiding van deze motie is aan de randvoorwaarden toegevoegd: “De nieuwe eigenaar moet het complex ‘vergroenen’ door bijvoorbeeld het binnenterrein te ontharden of het inpassen van groene daken en/of gevels bij nieuwbouw, volgens het principe van “groen/onverhard, tenzij…”.”

Amendement – een sociaal Wolvenplein
In een eis eis en een uitgangspunt is opgenomen dat “Tenminste 1.150 m2 bruto vloeroppervlakte moet worden ingevuld met de functie Wonen” aangevuld met “ook in de sociale sector en in het middensegment.”
Een uitgangspunt is aangevuld met de zin “Voor de functie Wonen, betekent dit voor een belangrijk deel in de sociale sector en in het middensegment.”

Amendement – Rust, Reuring & Return
Een uitgangspunt is uitgebreid met de vetgedrukte tekst: “Voor een succesvolle herontwikkeling wordt aansluiting gezocht bij de functies in de binnenstad op alle vlakken en wordt ook gewicht gegeven aan de sociaal-maatschappelijke functie van bedrijven. Daarbij wordt recht gedaan aan de kenmerkende variatie op het gebied van horeca en andere voorzieningen in de binnenstad.”

Aan eisen dienen kopers onverbiddelijk te voldoen, op uitgangspunten dient een score hoger dan 5.5 op een schaal van 10 gehaald te worden.

Motie niet gehaald

Eén motie heeft het niet gehaald: het gunnen op basis van de hoogste kwaliteit van het plan in plaats van de hoogste prijs. Het RijksVastgoedBedrijf heeft onvoldoende vertrouwen in haar vermogen om dat objectief te kunnen doen. Een keuze op basis van kwaliteit verhoogt naar het idee van de RVB de kans op een ongeldige inschrijving. Want bij een niet zuiver uit te voeren beoordeling kan er sprake zijn van bevoordeling. En dat laatste mag niet op basis van Nederlandse beleidsregels die in overeenstemming zijn met Europese regelgeving. Het RijksVastgoedBedrijf heeft dit in een begeleidende brief toegelicht.

Binnenkort start verkoop gevangenis

Het was de taak van de verantwoordelijke wethouders, Verschuure en Diepeveen, om deze amendementen en moties van de gemeenteraad uit te voeren. Daarvoor is diepgaand overleg met het Rijksvastgoedbedrijf nodig geweest. Eerder had het Rijksvastgoedbedrijf al op een inspraakavond verkondigt geen concessies te willen doen aan wensen voor een woonfunctie of differentiatie daarin en meervoudig multifunctioneel gebruik. Kennelijk heeft ze ingezien dat de gemeenteraad niet gepasseerd kan worden en gekozen om water bij de wijn te doen.

Het RijksVastgoedBedrijf is als eigenaar verantwoordelijk voor het verkoopproces van het Wolvenplein. Met de nu vastgestelde Visie kan de verkoop in principe al in maart 2020 starten. De raamwerken voor de borden Te Koop staan al opgesteld. In de week van 13 januari is even geoefend met de borden. Binnenkort staat er op het bolwerk Te Koop! Wij houden u op de hoogte.

Periode tijdelijk gebruik

In april 2015 is het tijdelijk gebruik van gevangenis Wolvenplein gestart. Voor een periode van vijf jaar is een tijdelijke bestemming van een leegstaand gebouw mogelijk, te verlengen met nog eens vijf jaar. Op 10 februari heeft tijdelijk beheerder Bewaakt & Bewoond een vergunning aangevraagd om de periode van tijdelijk bestemming te verlengen tot april 2025.

Reacties zijn gesloten.