Wat wordt gevangenis Wolvenplein?

Enkele weken geleden is de visie op de toekomst van gevangenis Wolvenplein uitgekomen. Wat vinden we daarvan? Inmiddels duurt het allemaal wat langer met het tijdelijk gebruik. We hebben het tijdpad aangepast. In dit nieuwsbericht blikken we tevens terug op een geslaagd Landgenotenpodium.

Visie – Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk

Visiedocument Gevangenis

Half april heeft de gemeente het visiedocument Wolvenplein Utrecht vrijgegeven. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht. Dat komt omdat in de visie een door het college van B & W bedongen aanpassing is opgenomen. Daarvoor was extra overleg met het Rijksvastgoedbedrijf nodig. Een essentieel punt is gewijzigd: bij de herbestemming dient 10% van het oppervlak ingevuld te worden voor de bestemming wonen.

Even wat voorgeschiedenis. In 2017 is het overleg tussen de eigenaar van de gevangenis, het Rijk, en de gemeente begonnen. Het Rijk wil verkopen nadat de gemeente goedkeuring heeft gegeven voor nieuwe bestemmingen. Een nieuwe eigenaar vindt dat prettig, hij weet waar hij aan toe is. Het Rijk denkt dat de verkoop daardoor beter gaat. Een eerste visie is door ambtenaren van het Rijk en de Gemeente voorbereid en als concept in juni 2018 ter visie gelegd. Daarop is ingesproken door 16 partijen met op- en aanmerkingen, waaronder Stadsdorp Wolvenburg.

In de nu uitgebrachte definitieve visie zijn kleine verduidelijkingen in de schrijftaal opgenomen, maar nauwelijks iets van de door de insprekers ingebrachte adviezen.

Wij zijn erg teleurgesteld over deze geringe participatie. In de klankbordgroep hebben we onze ideeën ingebracht, maar vervolgens waren we meer toehoorder.

We zijn ook teleurgesteld dat ons advies niet is overgenomen om bij de verkoop op kwaliteit te selecteren. Nu mogen bij de inschrijving in de eerste ronde alle partijen met een voldoende door naar de tweede ronde. Een voldoende is een 6- op alle punten van kwaliteit zoals in de visie is omschreven. In de tweede ronde wordt alleen naar geld gekeken. Met een iets hoger bedrag kan een partij de gehele buit binnenhalen.

Dat zal met name betekenen dat elke gegadigde extra’s, die voor de stad en de buurt nu net van waarde kunnen zijn, buiten zijn aanbieding houdt. Anders prijst hij zich uit de markt. Vindt Utrecht een toekomst voor Wolvenplein die een klein zesje waard is al genoeg? De verkoopprijs gaat naar het Rijk.

Helaas worden weinig eisen gesteld aan partijen als het gaat om het verbinding maken met de stad en de buurt. Daarmee bedoelen we dat het heel goed mogelijk is dat het complex gekocht wordt door een ontwikkelaar met mooie woorden. Hij doet zijn kunstje, verkoopt het complex door en vervolgens mogen wij ervaren welke gebruikers het Wolvenplein gaan betrekken. Wij hadden graag gezien dat één van de kwaliteiten van de koper zou zijn om langdurig een verbinding te willen maken met de plek, de buurt en de stad.

Wij merken dat de gevangenis met het Bezoekersuur een variatie aan publiek trekt. De fascinatie voor een gevangenis geldt ongeacht afkomst. Waarom zou aan dat gebruik sinds 1856 een einde moeten komen? Behalve dat het sinds 2015 op vrijwillige basis kan plaatsvinden.

De variatie in gebruik en het trekken van een gespreid publiek hoort bij een plek als de gevangenis. Ook als het gebruik uit vrijwillige bewoning bestaat? Waarom het uitgangspunt van de Coalitie, evenwichtige woningbouw in de stad voor alle prijsklassen, bij dit project losgelaten? De binnenstad kent een scheve verdeling op dat gebied.

Als het Rijksvastgoedbedrijf namens het Rijk geen concessies wil doen aan Utrechtse wensen, moet de gemeenteraad dan wel een verzoek om een visie te onderschrijven honoreren?

Informatie Bijeenkomst van de Raad

Naar verwachting gaat de gemeenteraad een Informatie Bijeenkomst organiseren. Hopelijk gebeurt dit op een avond om iedereen in de gelegenheid te stellen de raad van informatie te voorzien. Het zou heel toepasselijk zijn als de raad deze bijeenkomst gaat houden op locatie, in de gevangenis. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de bijeenkomst gaat plaatsvinden.

Verkoop gevangenis Wolvenplein: WANNEER?

Hoelang gaat het allemaal nog duren? Wij hebben een nieuwe prognose planning gemaakt voor de herbestemming van de gevangenis. In 2015 dachten we dat de nieuwe eigenaar in 2020 kon beginnen met de ombouw. In de huidige planning is die periode opgeschoven naar 2023. Na de verkoop volgend jaar volgt de procedure voor vergunningen in 2021-2022.

Het hele verhaal van 2015 tot 2024 staat op onze website.

Landgenotenpodium

Op het Landgenotenpodium traden op de vrijmarkt van Koningsdag 26 en 27 april vele bands op. Het podium in de Ridderschapstraat stond onder nieuwe leiding: Hans van Dijk, Frans Brugman en oudgediende Frans Boon. Zij hebben de organisatie overgenomen van Frans en Jos Hoes. Door de verhuizing van de drukkerij kreeg het podium een nieuwe plek, aan de overzijde op de stoep en half in de garage van nieuwe Frans. Het organiseren van een eerste keer bracht extra investeringen met zich mee, zoals een nieuwe luifel. Stadsdorp Wolvenburg heeft daarin bijgedragen en het initiatievenfonds van de gemeente hielp.

Frans had nog een rol, als bassist in de 10-koppige cover feestband Caboose (Frans op de foto rechts). De band verzorgde een swingende afronding voor veel publiek.

Reacties zijn gesloten.