Ongemak en een moeilijke boodschap naast Gluren bij de Buren

We beginnen met een enkel ongemak en een moeilijke boodschap. Na het zuur volgt het zoet: het grootste nieuws van deze maand is natuurlijk de aanstaande opening van HACKING HABITAT. Er is een speciaal arrangement voor buurtbewoners. Vergeet niet te Gluren bij de Buren en met Bezoekersuur en de buurtborrel kun je weer helemaal bijkomen.

Ongemak en een moeilijke boodschap

Met Stadsdorp Wolvenburg proberen we iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond Wolvenplein. Dat is niet gelukt met het onderwerp Grifthoek­brug.

grifthoekbrug-ontwerp-studiosk-2008 Lees meer >>

Volop activiteiten in de voormalige gevangenis

Er zijn volop inmiddels activiteiten in de voormalige gevangenis. Veel ruimtes inclusief cellen hebben een tijdelijke gebruiker, er zijn nog ruimten beschikbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf bereid zich voor op de verkoop van lastig onroerend goed, ze hebben meer dan alleen het Wolvenplein. De tweede buurtmaaltijd vond plaatsen de buurt praat met het tijdelijk beheer.

Huisvesting op tijdelijke basis

De ge­vangenis Wolvenplein huisvest inmiddels talrijke bedrijfjes. Zelfstandigen hebben een gebruikers­overeenkomst met Bewaakt en Bewoond. Ruimten zijn bezet door fotografen, architecten, kun­stenaars, communicatiedeskundigen, organisatie­adviseurs en noem maar op. Het is een broeinest van bedrijvigheid! Er zijn nog ruimten beschikbaar, cellen van 7 m2, dus veel groter dan onderstaande:

een-cel-als-werkruimte-eenmansformaat

Niet te huur – de VIPAG – Vrijwillige Individuele Publieke Automatische Gevangenis

Lees meer >>

Buurtborrel 14 februari, ontruiming gevangenis, vergunningaanvragen en een tijdelijke brug?

De komende maanden wordt de gevangenis door Justitie ontruimd. Het tijdelijk gebruik kan plaatsvinden als vergunning wordt verleend, in dit bericht meer informatie over de verkoop door het RVB en Stadsdorp Wolvenburg is gevraagd advies te geven over een tijdelijke brug. Meer nieuws op de buurtborrel van 14 januari en de brochure Wolvenburg – de toekomst van een bolwerk – wordt gepresenteerd.

gevangenis-wolvenplein-schets-albo-helm-4 Lees meer >>

Voor het afstoten van rijksvastgoed heeft het Rijk beleid

Gevangenis Wolvenplein behoort tot de verzameling van door het Rijk af te stoten vastgoed. Het Rijk heeft op dat gebied een grote opgave. Vier verschillende overheidsafdelingen voor vastgoed zijn in 2014 ondergebracht in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op 6 december 2013 heeft de Ministerraad de Rijksvastgoedportefeuillestrategie 2014 vastgesteld. Het RVPS 2014 is vertrouwelijk en niet voor het publiek in te zien. Wel is er het volgende over gezegd. Ze is opgesteld om sturing vanuit het beleid op het handelen met rijksvastgoed te versterken. In de RVPS is daartoe nadrukkelijk een dubbele doelstelling als leidraad gekozen: het behalen van zowel een hoger maatschappelijk als financieel rendement.

Het stuk is vertrouwelijk, wij kennen het niet. We zullen het moeten doen met wat anderen over dit belangrijke beleidsstuk zeggen. Eén daarvan is het in december 2015 uitgekomen advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Zij adviseert het kabinet zorgvuldig te handelen bij het afstoten van Rijksgebouwen. Het Rijk zou daartoe de maatschappelijke doelstellingen bij deze afstootoperatie zwaar moeten laten wegen, en gemeenten en provincies bij de besluitvorming daarover te betrekken. Lees meer >>

Sluiting en vervreemding van PI Wolvenplein

Op 22 maart 2013 kondigde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het voornemen af uit tot sluiting van PI Wolvenplein. Dat gebeurde in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer met een Masterplan ombuigingsmaatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De reden van sluiting is eenvoudig: er zijn teveel gevangenissen en de regering moet bezuinigen. In de brief wordt dit overigens verwoord als noodzaak tot ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en grote ambities op het gebied van veiligheid. In het overzicht van te sluiten inrichtingen staan 30 locaties, waaronder de in 2015 te sluiten PI Utrecht, locatie Wolvenplein met circa 124 plaatsen.

luchtfoto-2004-na-de-renovatie-gevangenis-wolvenplein-utrecht

Na debat in de Tweede Kamer en het aannemen van moties volgde op 19 juni 2013 een tweede brief van de staatssecretaris. Het Masterplan heeft forse kritiek gehad en is op vele punten aangepast en verduidelijkt. Het aantal te sluiten locaties is ook aangepast, van 30 naar 23. Onveranderd blijft de sluiting in 2015 van Wolvenplein.

De regering liet geen onduidelijkheid bestaan over – wat te doen met de vrij te komen locaties. Op 28 augustus 2013 stuurde de Minister van Wonen en Rijksdienst daarover een brief aan de Tweede Kamer. “Eén van de consequenties van het masterplan is de voorgenomen sluiting van een aantal gevangenissen in de periode 2014–2017. Omdat er voor deze complexen geen zicht is op toekomstig gebruik binnen het Rijk heb ik besloten de voorbereiding van de vervreemding ter hand te nemen. De vervreemding van de complexen vraagt niet alleen om een nieuwe eigenaar, maar ook om een nieuwe functie”. “Om dit te realiseren wordt door het Rijksvastgoedbedrijf i.o. altijd intensief met betrokken gemeenten overleg gevoerd, waarbij de gemeente overigens in de eerste fase van het vervreemdingstraject ook de mogelijkheid wordt geboden het complex zelf aan te kopen en te herontwikkelen en zodoende een optimale herbestemming in de publieke sfeer te geven.”

Op 12 november stuurt de staatssecretaris met een brief het implementatieplan van de voorgenomen sluitingen en andere maatregelen ter versobering van detentie in Penitentiaire Inrichtingen. Meer personen op cel, bezuinigingen op bibliotheek, vakonderwijs, sport en recreatie etc. worden er in vastgesteld. Wat de bezuinigingen betreft, er zijn nog investeringen in de betreffende locaties gedaan, waarvan de eenmalige afschrijving als een kostenpost in de bezuiniging is opgenomen. Een overzicht van alle afschrijvingen door Justitie geeft voor PI Wolvenplein een bedrag van bijna € 2,4 miljoen.

PI Wolvenplein, tot voor kort de oudst in gebruik zijnde gevangenis, zou in 2014-2015 gesloten worden en wordt verkocht. Door herplaatsing van personeel kon PI Wolvenplein haar rooster niet meer rond krijgen. Na het vestiging van de Inrichting Stelselmatige Daders in PI Nieuwegein hebben de laatste gedetineerden PI Wolvenplein in juni 2014 verlaten. Justitie heeft het beheer van het complex in maart 2015 overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het tijdelijk beheer onder Bewaakt & Bewoond is in april 2015 begonnen. Het RVB heeft de verkoop in voorbereiding.