Sluiting en vervreemding van PI Wolvenplein

Op 22 maart 2013 kondigde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het voornemen af uit tot sluiting van PI Wolvenplein. Dat gebeurde in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer met een Masterplan ombuigingsmaatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De reden van sluiting is eenvoudig: er zijn teveel gevangenissen en de regering moet bezuinigen. In de brief wordt dit overigens verwoord als noodzaak tot ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en grote ambities op het gebied van veiligheid. In het overzicht van te sluiten inrichtingen staan 30 locaties, waaronder de in 2015 te sluiten PI Utrecht, locatie Wolvenplein met circa 124 plaatsen.

Luchtfoto van gevangenis Wolvenplein op het bolwerk Wolvenburg

Na debat in de Tweede Kamer en het aannemen van moties volgde op 19 juni 2013 een tweede brief van de staatssecretaris. Het Masterplan heeft forse kritiek gehad en is op vele punten aangepast en verduidelijkt. Het aantal te sluiten locaties is ook aangepast, van 30 naar 23. Onveranderd blijft de sluiting in 2015 van Wolvenplein.

De regering liet geen onduidelijkheid bestaan over – wat te doen met de vrij te komen locaties. Op 28 augustus 2013 stuurde de Minister van Wonen en Rijksdienst daarover een brief aan de Tweede Kamer. “Eén van de consequenties van het masterplan is de voorgenomen sluiting van een aantal gevangenissen in de periode 2014–2017. Omdat er voor deze complexen geen zicht is op toekomstig gebruik binnen het Rijk heb ik besloten de voorbereiding van de vervreemding ter hand te nemen. De vervreemding van de complexen vraagt niet alleen om een nieuwe eigenaar, maar ook om een nieuwe functie”. “Om dit te realiseren wordt door het Rijksvastgoedbedrijf i.o. altijd intensief met betrokken gemeenten overleg gevoerd, waarbij de gemeente overigens in de eerste fase van het vervreemdingstraject ook de mogelijkheid wordt geboden het complex zelf aan te kopen en te herontwikkelen en zodoende een optimale herbestemming in de publieke sfeer te geven.”

Op 12 november stuurde de staatssecretaris met een brief het implementatieplan van de voorgenomen sluitingen en andere maatregelen ter versobering van detentie in Penitentiaire Inrichtingen. Meer personen op cel, bezuinigingen op bibliotheek, vakonderwijs, sport en recreatie etc. worden er in vastgesteld. Wat de bezuinigingen betreft, er zijn nog investeringen in de betreffende locaties gedaan, waarvan de eenmalige afschrijving als een kostenpost in de bezuiniging is opgenomen. Een overzicht van alle afschrijvingen door Justitie geeft voor PI Wolvenplein een bedrag van bijna € 2,4 miljoen.

PI Wolvenplein, tot voor kort de oudst in gebruik zijnde gevangenis, zal in 2014-2015 gesloten worden en vervolgens verkocht. Door herplaatsing van personeel kan PI Wolvenplein haar rooster in april 2014 al niet meer rond krijgen. Na het vestiging van de Inrichting Stelselmatige Daders in PI Nieuwegein hebben de laatste gedetineerden PI Wolvenplein in juni 2014 verlaten. Justitie heeft het beheer van het complex in maart 2015 overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het tijdelijk beheer onder Bewaakt & Bewoond is in april 2015 begonnen. Het RVB heeft de verkoop in voorbereiding.

Reacties zijn gesloten.