Wolvenburg in onderzoek bij de specialist

Als je vroeger bij de dokter kwam, vertelde hij wel wat er na onderzoek met je aan de hand was. Die tijden zijn niet meer. We weten meer en willen ook meer weten. De deskundige verdient meer status als hij beter kan uitleggen over zijn bevindingen en je als op z’n minst mee kunt besluiten over de vervolgstappen. Die houding zien we ook terug in het streven van het college van B&W naar goed samenwerken: Utrecht maken we samen. Tenminste, zo hebben we het begrepen.

onderzoek

Wolvenburg is meer dan 150 jaar eigendom geweest van het Rijk. Wolvenburg komt terug in de gemeenschap van stad en buurt onder hoede van een nieuwe eigenaar. Om te integreren in deze maatschappij is een voortraject nodig. Tussen het Rijk en de gemeente is een overeenkomst afgesloten om er een gezamenlijk traject van te maken. ’s Rijks specialisten gaan in overleg met de gemeentelijke specialisten over wat het beste is voor haar toekomst. Om de stad en de buurt ook haar zegje te kunnen laten doen, daar zal ze tenslotte moeten integreren, is er een klankbordgroep ingesteld. De deskundigen gaan eerst in overleg en komen met een diagnose of behandelplan. Het resultaat wordt in de klankbordgroep voorgelegd. Vervolgens wordt ook nog een meer publieke bijeenkomst georganiseerd, hoe en wanneer is nog onbekend. En nu is natuurlijk de vraag: kunnen de specialisten hun kennis delen met de patiënt? In dit geval is dat met de klankbordgroep en het publiek. Of verder gezegd, hoe staat het met het mee besluiten?

De centrale vraag is: wat mag Wolvenburg worden? Dat wil het Rijksvastgoedbedrijf graag weten voordat ze het gaat verkopen. Het gaat om de mogelijke nieuwe bestemmingen van het bolwerk en haar gebouwen. Die vraag kan alleen de gemeente en voor haar het hoogste gezag, de gemeenteraad beantwoorden. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoording verschuldigd aan haar minister en uiteindelijk het parlement. In die formele structuur heeft de omgeving of het publiek geen formele rol, anders dan dat de politiek vraagt om daar rekening mee te houden. Hoe wordt dit in dit geval gedaan?

De overeenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente is niet gedeeld met de klankbordgroep. Het is onbekend wat daar in staat. Wel vertelde de door de gemeente aangestelde projectleider Ruud Hilhorst: de deskundige partijen gaan dit traject in gezamenlijke sessies doen. Er zijn ongeveer drie sessies gepland tot de zomer: over de status van het complex, het programma of deelprogramma en over de infrastructuur. De deskundige partijen van de gemeente zijn van de afdeling ruimtelijke ordening, economische zaken en erfgoed. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zijn het de projectmanager verkoop Michiel von Bönninghausen, het atelier Rijksbouwmeesters architect Marc van Roosmalen en mogelijk nog anderen. Vervolgens worden de resultaten van deze sessies gedeeld met de klankbordgroep.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: Centrum Management Utrecht (ondernemers en middenstanders) – Vincent van der Velde, Stadsdorp Wolvenburg – Susan Rietveld en Bert Poortman, bewonersgroep Wolvenbuurt – Bas Savenije, de Wijkraad – Hans Dortmund, de Initiatiefgroep Vergroening Singels – Ben Nijssen (ook Binnenstadskrant). De laatste drie vertegenwoordigers zitten alle drie overigens ook in de Wijkraad.

In de eerste sessie van de deskundigen heeft architect Marc van Roosmalen, atelier Rijksbouwmeesters, het historische karakter van het complex uiteengezet en voorbeelden wat met monumenten is gedaan. Tevens kwam daarbij zijn werk als architect van de laatste verbouwing aan de orde. Verder is de sessie van de deskundigen wat meer gebruikt als introductie, zoals ook de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Van Roosmalen heeft zijn verhaal ook voor de klankbordgroep gehouden. Het unieke historische karakter van het complex is benadrukt. Dat staat aanpassingen overigens niet in de weg. Het Rijk wijst op mogelijkheden om de geslotenheid, ook van de ringmuur, te doorbreken. Ook zouden gebouwen aangepast kunnen worden. Onderstaande voorbeeld is daar overigens geen voorbeeld van, maar meer bedoeld om ook ‘out of the box’ te denken.

In de klankbordsessie waren op de projectleider van de gemeente na, geen deskundigen van de gemeente aanwezig. De klankbordgroep heeft het verhaal aangehoord. De klankbordgroep mag overigens ook met eigen inbreng komen. De bewonersgroep Wolvenbuurt vroeg met name om een tweede bewoners bijeenkomst, niet alleen voor inventarisatie, maar ook na eerste meningsvorming. De ondernemers vroegen naar de thema’s waarop men advies en commentaar wil hebben. Stadsdorp Wolvenburg heeft alvast haar brochure uitgedeeld. Stadsdorp vindt het jammer dat er niet meer gebruik wordt gemaakt van de expertise vanuit de afgelopen jaren en vanuit andere sectoren (bijvoorbeeld vanuit de Initiatiefgroep Vergroening Singels).

Vraag is ook of het deskundigen overleg wel zit te wachten op inbreng van anderen. Lastig is daarbij ook dat ze eerst een afrondende sessie houden en daarna de resultaten delen met, of mededelen aan de klankbordgroep? Stadsdorp wil in ieder geval iedereen via website en nieuwsbrief informeren en overweegt een soort herhaling van de enquête, toch alweer drie jaar geleden. We hebben inmiddels veel meer ervaring en kennis opgedaan met zijn allen.

In de vervolgsessies wordt gesproken over mogelijke bestemmingen en de infrastructuur, waarbij de ontsluiting en de vooral door de gemeente gewenste brug naar de parkeergarage ook aan de orde komen. Na de vaststelling van mogelijke bestemmingen door het college van B & W is de beurt aan de gemeenteraad. Mogelijk na een Raadsinformatiebijeenkomst kan de Raad de bestemmingswijziging bekrachtigen. Mogelijk dat ze meewegen of de deskundigen voldoende hun kennis hebben gedeeld met de patiënt. Daarna gaat het RVB pas over tot de eerste stappen in het verkoopproces. Zij hoopt dat te kunnen starten in de tweede helft van dit jaar om op z’n vroegst zicht te krijgen op een nieuwe eigenaar in 2018.

Reacties zijn gesloten.